About Ribocure Clinic – a clinical trial unit striving for excellence in clinical research

Ribocure Clinic is a clinical trial unit (CTU) within Ribocure Pharmaceuticals AB situated at GoCo Clinic in Mölndal. We have a specialized facility that conducts clinical trials to evaluate safety and efficacy of new medical treatments or interventions. Our CTU play a vital role in advancing medical knowledge and improving patient care by facilitating the development of new drugs, with special focus on oligo therapies, but also medical devices, and other therapies.

We believe that the greatest hallmark of our CTU is its excellence as a high-quality high-volume center. This means that our CTU has the capacity to enroll and manage a larger number of participants in clinical trials under the lead of highly trained medical team, which is critical for ensuring that studies are completed on time and that their results are highly reliant.

To achieve high enrollment rates, our CTU have a streamlined process for recruiting participants, obtaining informed consent, and conducting study procedures. We also have the necessary infrastructure and resources to manage the data and logistics associated with clinical trials. We also critically ensure that clinical trials are conducted in a manner that prioritizes patient safety and well-being. This includes monitoring participants for adverse events and implementing appropriate safety protocols as needed.

Another key aspect of our high-quality CTU is its ability to adhere to strict regulatory guidelines and maintain high standards of ethical conduct. We comply with regulations set forth by government agencies such as the Food and Drug Administration (FDA), the European Medicines Agency (EMA) and the International Conference on Harmonisation (ICH), as well as with ethical principles such as those outlined in the Declaration of Helsinki.

Overall, our commitment at Ribocure Clinic to advancing medical knowledge and improving patient care through rigorous, ethical, and efficient clinical research is our solid fundament. By providing a supportive and efficient environment for clinical trials, we have trust in our CTU to make a significant contribution to the development of new and innovative therapies that have the potential to improve health outcomes and save lives.

1U5A0005 kopiera
Om Ribocure Clinic för allmänheten

Ribocure Clinic är en klinisk prövningsenhet inom Ribocure Pharmaceuticals AB, belägen i GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Vi är en specialiserad mottagning där vi genomför kliniska studier för att utvärdera effekt av nya medicinska behandlingar. Genom att främja läkemedelsutveckling spelar vi en viktig roll för ökad medicinsk kunskap samt förbättrad patientvård.

På Ribocure Clinic studerar vi läkemedel inom en rad olika sjukdomsområden, t.ex. hjärt/kärlsjukdom, diabetes, förhöjda blodfetter och leversjukdomar. Vi har särskilt fokus på läkemedel som består av små molekyler uppbyggda av arvsmassans egna byggstenar (oligoterapier) men även andra terapier och medicintekniska produkter.

Vi avser också att inrikta oss på ovanliga sjukdomar där behovet av nya och förbättrade behandlingsmetoder är stort.

Är du intresserad av att bli studiedeltagare? Registrera dig enkelt i vårt intresseregister för blivande studiedeltagare.

Information för studiedeltagare och blivande studiedeltagare

Vad är en klinisk prövning?

En klinisk prövning eller forskningsstudie görs alltid med syftet att besvara en specifik frågeställning. Det kan handla om effekter av nya läkemedel eller kombinationer av läkemedel. Det kan också vara studier utan läkemedel där man vill samla information om en patientgrupp eller sjukdom för att få ökad kunskap och därefter kunna ta fram anpassade läkemedel. Ibland studeras hur redan befintliga läkemedel fungerar i jämförelse med varandra eller vid andra liknande sjukdomar. På Ribocure Clinic utvärderar vi framför allt våra egna framtagna studieläkemedel inom en rad olika sjukdomsområden, t.ex. hjärt/kärlsjukdom, diabetes, förhöjda blodfetter eller leversjukdomar.

Vi avser också att inrikta oss på ovanliga sjukdomar där behovet av nya och förbättrade behandlingsmetoder är stort.

De kliniska studierna är en förutsättning för att kunna godkänna nya läkemedel som i sin tur kan ge oss effektivare och säkrare behandlingar.

Alla kliniska studier i Sverige måste godkännas av Läkemedelsverket (LV) som är tillsynsmyndighet och av Etikprövningsmyndigheten (EPM). I Europa är det European Medicines Agency (EMA) och i USA Food and Drug Administration (FDA) som har motsvarande tillsynsfunktioner. Syftet med etikprövningen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som alltid ingår i bedömningen. Varje läkemedelsföretag har dessutom en säkerhets- och kvalitetskontroll där man bevakar biverkningar samt kontrollerar att studierna utförs på rätt sätt. 

Vi på Ribocure Clinic arbetar även enligt ICH-GCP (International Conference on Harmonisation – Good Clinical Practice) som är ett internationellt överenskommet regelverk. Regelverket möjliggör att studieresultaten blir jämförbara mellan olika länder i och med att man arbetar på samma sätt. ICH-GCP belyser också studiedeltagarens rättigheter och säkerhet vid deltagandet i kliniska studier.

Hur går det till?

För att gå med i en klinisk studie behöver man passa in i den grupp som ska undersökas/behandlas. Det betyder att man måste uppfylla vissa inklusionskriterier och samtidigt inte ha några exklusionskriterier. Det kan handla om att man t.ex. ska vara i rätt åldersgrupp, ha ett specifikt värde på ett blodprov eller ha en viss grad av den sjukdom som ska studeras. Allt detta finns beskrivet i ett studieprotokoll.

Vid ett första besök hos oss, ofta kallat screeningbesök, får du grundlig information både skriftligt och muntligt från någon av våra läkare. Läkaren bedömer även om du passar in i den tilltänkta studien. Du får gott om tid att ställa dina eventuella frågor. Vill du sedan gå vidare och delta i studien kommer du att få signera ett informerat samtycke. Samtycket innebär att du fått ta del av skriftlig och muntlig information och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande om du ångrar dig.

Du får alltid en kopia av samtycket med dig hem där kan du läsa all viktig information om studien samt vart du kan vända dig om du har frågor.

Inför ditt planerade besök hos oss kommer du få information angående vilka eventuella förberedelser som behövs. Inför vissa besök kan vi t.ex. be dig att vara fastande eller be dig att ta med en aktuell läkemedelslista.

Om jag ångrar mig?

All medverkan i våra studier är frivillig och helt gratis. Som studiedeltagare kan du alltid välja att avsluta ditt deltagande när som helst under studiens gång, även efter skriftligt samtycke. Du behöver inte uppge något särskilt skäl. Du kommer alltid bli bemött med samma värme och omtanke på vår klinik – det är viktigt för oss att allt känns bra för dig!

Vad händer med mina personuppgifter?

Det vanligaste tillvägagångssättet i kliniska studier är att dina uppgifter är pseudonymiserade. Pseudonymiserade uppgifter är information som enbart kan kopplas till en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter som t.ex. en kod-nyckel. Som studiedeltagare tilldelas du ett studie-nummer och endast den studieansvariga läkaren har tillgång till kod-nyckeln som kopplar ditt studie-nummer till din person. Alla personuppgifter behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation) samt Patientdatalagen.

trials
Heart2

Pågående studier

Här listar vi löpande information om pågående studier.

Studie
GoCo-studien

Syfte
Undersökande forskningsstudie kring hjärta/kärl och lungor.

Kontakt

Här finns vi:

Ribocure Clinic
Vetenskapens gränd 11
431 53 Mölndal

Busshållplats: GoCo

Parkeringshus finns på:
Förändringens gata 9
431 53 Mölndal.

Det finns också ett fåtal handikapplatser framför entrén på Vetenskapens gränd 11.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss gärna via vår e‑postadress: clinic@ribocure.com

Det går självklart också bra att ringa oss: 0765-278800

 

Följ oss

Contact us for collaboration opportunities and projects ideas!

Ribocure will be expanding heavily in Sweden and looking for new talents to join, and academic associations as well as small and large enterprise partners to collaborate with, with the joint goal of developing highly differentiated and innovative oligonucleotide therapeutics to help patients in need. 

Privacy Policy (Integritetspolicy)
Your privacy is important to us. Ribocure Pharmaceuticals AB respects your privacy regarding all data we may collect from you on our website, www.ribocure.com.
 
We collect data/information to make contact and establish and maintain a relationship. We collect this information in a fair and legal way with your awareness and consent, as stipulated by GDPR (General Data Protection Regulation). We also let you know why we collect it and how it will be used.
 
The data that is stored are the fields that each submission form contains. We save the data for as long as is necessary with regard to the purposes of the processing. We always base the collection of personal data on consent.
 
You have the right to request information about what personal data we have stored about you. To do this, contact the Data Protection Officer (DPO). You also have the right to request correction or deletion of your personal data at any time.
 
Your continued use of our website will be deemed as acceptance of our privacy and personal information practices. If you have any questions about how we handle user data and personal information, please contact us.
 
Contact information to the Data Protection Officer (DPO):
 
Data Protection Officer
Ribocure Pharmaceuticals AB
Vetenskapens gränd 11
431 53 Mölndal
Sweden
 
E-mail: dpo@ribocure.com